Regulamin

Regulamin aktywacji i użytkowania Karty „BISTRO JELITKOWSKA 51”.

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty „BISTRO JELITKOWSKA 51” (dalej zwanej również „Karta").

1.2 Wydawcą Karty „BISTRO JELITKOWSKA 51” jest firma MK GASTRO z siedzibą w Gdyni 81-586 przy ulicy Strzelców 42/1.

1.3 Kartę „BISTRO JELITKOWSKA 51” może otrzymać każdy pracownik Grupy ERGO HESTIA po okazaniu karty dostępu ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem.

1.4 Użytkownik Karty „BISTRO JELITKOWSKA 51” poprzez aktywację Karty w sposób określony poniżej, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

§ 2. Ogólne informacje o Karcie „BISTRO JELITKOWSKA 51”

2.1 Karta „BISTRO JELITKOWSKA 51” jest kartą przedpłaconą, stanowiącą odpowiednik gotówki, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej „BISTRO JELITKOWSKA 51” usytuowanej w budynku „Marina 1” mieszczącego się w Gdańsku przy ulicy Jelitkowskiej 51.

2.2 W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci mogą jednorazowo zasilić Kartę „BISTRO JELITKOWSKA 51” o wartość nie mniejszą niż 20 PLN (dwadzieścia złotych) i nie większą niż 1000 PLN (jeden tysiąc złotych).

2.3 Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty „BISTRO JELITKOWSKA 51” nie podlegają oprocentowaniu.

2.4 Karta „BISTRO JELITKOWSKA 51” nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.

§ 3. Aktywacja Karty „BISTRO JELITKOWSKA 51”

3.1 Warunkiem użytkowania Karty „BISTRO JELITKOWSKA 51” jest aktywacja karty, to jest;
- Poprzez zalogowanie się na stronie internetowej serwisu pod adresem www.jelitkowska51.pl po podaniu numeru karty, nadanie swojego osobistego numeru pin i dokonanie zasilenia konta poprzez portal „platnosci.pl” w kwocie wybranej przez użytkownika Karty, w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
- Poprzez dokonanie wpłaty w kasie kafeterii, mieszczącej się w budynku Marina 1 w Gdańsku przy ulicy Jelitkowskiej 51, w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
 

3.2 Karta „BISTRO JELITKOWSKA 51” może zostać w okresie jej ważności, wielokrotnie doładowana zgodnie z punktem 3.1.

3.3 Karta zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia jej ostatniego użycia (aktywacja, kolejne zasilenie konta lub ostatnia płatność dokonana Kartą). Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony. Po zakończeniu okresu ważności wszystkie niewykorzystane środki przepadają.

3.4 Użytkownik Karty „BISTRO JELITKOWSKA 51” może dokonać wpłaty aktywacyjnej lub kolejnego zasilenia konta Karty za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych, jak również poprzez płatność elektroniczny na specjalnej stronie internetowej Bistro pod adresem www.jelitkowska51.pl za pośrednictwem portalu „platnosci.pl”.

3.5 Aktywacja lub kolejne zasilenie Karty „BISTRO JELITKOWSKA 51” nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

§ 4. Zasady użytkowania Karty „BISTRO JELITKOWSKA 51”.

4.1 Karta „BISTRO JELITKOWSKA 51” może być realizowana wyłącznie po jej aktywacji.

4.2 Karta „BISTRO JELITKOWSKA 51” wystawiana jest na okaziciela. Realizacja transakcji Karty przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.

4.3 Środki na Karcie „BISTRO JELITKOWSKA 51” podczas oddania Karty mogą zostać wydane w postaci gotówkowej.

4.4 Płatność Kartą „BISTRO JELITKOWSKA 51” następuje w kasie, po okazaniu Karty i zeskanowaniu kodu kreskowego. W momencie nabycia przez użytkownika Karty towarów pozostających w ofercie handlowej „BISTRO JELITKOWSKA 51”, saldo Karty zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej „BISTRO JELITKOWSKA 51” za sprzedane towary.

4.5 W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie „BISTRO JELITKOWSKA 51” nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, transakcja sprzedaży zostanie anulowana.

4.6 Towary zakupione poprzez płatność Kartą „BISTRO JELITKOWSKA 51” nie podlegają zwrotowi.

4.7 Użytkownicy Kart „BISTRO JELITKOWSKA 51” mogą sprawdzać stan konta swoich Kart
- po zalogowaniu na stronie internetowej serwisu Bistro,
- w kasach „BISTRO JELITKOWSKA 51”
Saldo Karty umieszczone jest także na paragonie fiskalnym potwierdzającym dokonanie transakcji.

4.8 Karty „BISTRO JELITKOWSKA 51” można używać wyłącznie w „BISTRO JELITKOWSKA 51”.

§ 5. Odpowiedzialność MK GASTRO i reklamacje związane z Kartą „BISTRO JELITKOWSKA 51”

5.1 MK GASTRO nie ponosi odpowiedzialności za Karty „BISTRO JELITKOWSKA 51”, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Użytkownikowi.

5.2 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty „BISTRO JELITKOWSKA 51”, jej użytkownikowi nie przysługują wobec MK GASTRO żadne roszczenia.

5.3 W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty „BISTRO JELITKOWSKA 51” w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym obsługi Kart, czy uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych, uprawnieni pracownicy „ BISTRO JELITKOWSKA 51” mogą, po weryfikacji salda Karty na stronie internetowej serwisu Bistro, wydać użytkownikowi Karty nową kartę z kwotą odpowiadającą stanowi Karty uszkodzonej. W takim przypadku Karta wadliwa zostanie unieważniona.

5.4 Wszelkie reklamacje związane z Kartami „BISTRO JELITKOWSKA 51” będą rozpatrywane przez Wydawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu) od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane bezpośrednio w kasach Bistro lub Kafeterii.

§ 6. Postanowienia końcowe

6.1 MK GASTRO zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. O zmianach, użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniu umieszczonym w stołówce oraz na stronie internetowej serwisu „BISTRO JELITKOWSKA 51” pod adresem www.jelitkowska51.pl.

6.2 Niniejszy Regulamin jest dostępny w „BISTRO JELITKOWSKA 51” oraz na stronach internetowych serwisu pod adresem www.jelitkowska51.pl.

6.3 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 maja 2011 roku.
 
Serwis stanowi część systemu Itelix iPos CafeteriaCopyright © 2018 Itelix Investment Sp. z o.o.