Regulamin

Regulamin aktywacji i użytkowania Karty 
„Jelitkowo Główne”.


§ 1 Postanowienia ogólne 


1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty „Jelitkowo Główne” (dalej zwanej również „Karta").

1.2 Wydawcą Karty „Jelitkowo Główne” jest firma MK GASTRO z siedzibą w Gdyni 81-540 przy ulicy Al. Zwycięstwa 245/9.

1.3 Kartę „Jelitkowo Główne” może otrzymać każdy pracownik współpracujących z nami firm, po wysłaniu wiadomości e-mail.

1.4 Użytkownik Karty „Jelitkowo Główne” poprzez aktywację Karty w sposób określony poniżej, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

§ 2. Ogólne informacje o Karcie „Jelitkowo Główne”


2.1 Karta „Jelitkowo Główne” jest kartą przedpłaconą, stanowiącą odpowiednik gotówki, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej „Jelitkowo Główne” usytuowanej w budynku „Marina 1” mieszczącego się w Gdańsku przy ulicy Jelitkowskiej 51.

2.2 W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci mogą jednorazowo zasilić Kartę „Jelitkowo Główne” o wartość nie mniejszą niż 20 PLN (dwadzieścia złotych) i nie większą niż 1000 PLN (jeden tysiąc złotych).

2.3 Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty „Jelitkowo Główne” nie podlegają oprocentowaniu.

2.4 Karta „Jelitkowo Główne” nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.

§ 3. Aktywacja Karty „Jelitkowo Główne”


3.1 Warunkiem użytkowania Karty „Jelitkowo Główne” jest aktywacja karty, to jest;
- Poprzez zalogowanie się na stronie internetowej serwisu pod adresem www.jelitkowoglowne.pl po podaniu numeru karty, nadanie swojego osobistego numeru pin i dokonanie zasilenia konta poprzez portal „platnosci.pl” w kwocie wybranej przez użytkownika Karty, w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
- Poprzez dokonanie wpłaty w kasie kafeterii, mieszczącej się w budynku Marina 1 w Gdańsku przy ulicy Jelitkowskiej 51, w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
 

3.2 Karta „Jelitkowo Główne” może zostać w okresie jej ważności, wielokrotnie doładowana zgodnie z punktem 3.1.

3.3 Karta zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia jej ostatniego użycia (aktywacja, kolejne zasilenie konta lub ostatnia płatność dokonana Kartą). Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony. Po zakończeniu okresu ważności wszystkie niewykorzystane środki przepadają.

3.4 Użytkownik Karty „Jelitkowo Główne” może dokonać wpłaty aktywacyjnej lub kolejnego zasilenia konta Karty za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych, jak również poprzez płatność elektroniczny na specjalnej stronie internetowej Bistro pod adresem www.jelitkowoglowne.pl za pośrednictwem portalu „platnosci.pl”.

3.5 Aktywacja lub kolejne zasilenie Karty „Jelitkowo Główne” nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

§ 4. Zasady użytkowania Karty „Jelitkowo Główne”.


4.1 Karta „Jelitkowo Główne” może być realizowana wyłącznie po jej aktywacji.

4.2 Karta „Jelitkowo Główne” wystawiana jest na okaziciela. Realizacja transakcji Karty przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.

4.3 Środki na Karcie „Jelitkowo Główne” podczas oddania Karty mogą zostać wydane w postaci gotówkowej.

4.4 Płatność Kartą „Jelitkowo Główne” następuje w kasie, po okazaniu Karty i zeskanowaniu kodu kreskowego. W momencie nabycia przez użytkownika Karty towarów pozostających w ofercie handlowej „Jelitkowo Główne”, saldo Karty zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej „Jelitkowo Główne” za sprzedane towary.

4.5 W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie „Jelitkowo Główne” nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, transakcja sprzedaży zostanie anulowana.

4.5a. W przypadku nie doładowania konta środkami na pokrycie transakcji sprzedaży do godziny 14.30 w dniu zakupu- zostanie ustawiony debet na karace na pokrycie transakcji a transakcja zostanie skasowana pełnopłatnie.

4.6 Towary zakupione poprzez płatność Kartą „Jelitkowo Główne” nie podlegają zwrotowi.

4.7 Użytkownicy Kart „Jelitkowo Główne” mogą sprawdzać stan konta swoich Kart
- po zalogowaniu na stronie internetowej serwisu Bistro,
- w kasach „Jelitkowo Główne”
Saldo Karty umieszczone jest także na paragonie fiskalnym potwierdzającym dokonanie transakcji.

4.8 Karty „Jelitkowo Główne” można używać wyłącznie w „Jelitkowo Główne”.

4.9 W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty „Jelitkowo Główne” koszt wyrobienia nowej wynosi 5.00 PLN

§ 5. Odpowiedzialność MK GASTRO i reklamacje związane z Kartą „Jelitkowo Główne”


5.1 MK GASTRO nie ponosi odpowiedzialności za Karty „Jelitkowo Główne”, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Użytkownikowi.

5.2 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty „Jelitkowo Główne”, jej użytkownikowi nie przysługują wobec MK GASTRO żadne roszczenia.

5.3 W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty „Jelitkowo Główne” w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym obsługi Kart, czy uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych, uprawnieni pracownicy „ Jelitkowo Główne” mogą, po weryfikacji salda Karty na stronie internetowej serwisu Bistro, wydać użytkownikowi Karty nową kartę z kwotą odpowiadającą stanowi Karty uszkodzonej. W takim przypadku Karta wadliwa zostanie unieważniona.

5.4 Wszelkie reklamacje związane z Kartami „Jelitkowo Główne” będą rozpatrywane przez Wydawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu) od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane bezpośrednio w kasach Bistro lub Kafeterii.

§ 6. Postanowienia końcowe


6.1 MK GASTRO zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. O zmianach, użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniu umieszczonym w stołówce oraz na stronie internetowej serwisu „Jelitkowo Główne” pod adresem www.jelitkowoglowne.pl.

6.2 Niniejszy Regulamin jest dostępny w „Jelitkowo Główne” oraz na stronach internetowych serwisu pod adresem www.jelitkowoglowne.pl.

6.3 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 maja 2011 roku.

Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu jelitkowoglowne.pl  

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnych usług przez "Jelitkowo Główne"

§ 1 Definicje


Konto Prepaid - funkcjonalność Konta Użytkownika pozwalająca na przedpłatę pieniędzy na poczet przyszłych Zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu lub osobiście.
Konto Użytkownika - funkcjonalność Serwisu, która umożliwia Użytkownikowi m.in. przedpłatę pieniędzy na poczet przyszłych transakcji.
Serwis - serwis internetowy prowadzony przez firmę MK GASTRO Marcin Kozłowski pod adresem www.jelitkowoglowne.pl
Firma - MK GASTRO Marcin Kozłowski wpisana do EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ przez PREZYDENTA MIASTA GDYNIA, NIP 6262486745, REGON 220047988.
Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Serwisu, który zaakceptował niniejszy regulamin.
Zamówienie – zamówienie złożone za pośrednictwem Serwisu. Zasady składania i realizacji Zamówień zostały określone w ramach serwisu jelitkowoglowne.pl

§ 2 Dane Firmy


MK GASTRO Marcin Kozłowski
Adres pocztowy: ul. Al. Zwycięstwa 245 lok.9, 81-540 GDYNIA 
Adres e-mail: info@jelitkowoglowne.pl
Numer telefonu: +48 506 182 162
Zalecanym sposobem kontaktowania się Użytkownika z Firmą jest kontakt emailowy z wykorzystaniem danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3 Konto Użytkownika


Konto Użytkownika można założyć po akceptacji niniejszego regulaminu, wysyłając polecenie utworzenia przez firmowe lub prywatne konto e-mailowe. Konto Użytkownika prowadzone jest dla Użytkownika bezpłatnie.
Poprzez Konto Użytkownika Użytkownik może m.in. przeglądać historię zamówień, zasilić Konto Prepaid.
Środki na Koncie Prepaid stanowią przedpłatę na poczet przyszłych Zamówień w Serwisie, a ich wysokość jest widoczna dla Użytkownika.
Zasilenia Konta Prepaid można dokonać przelewem, przy wykorzystaniu rachunku bankowego Użytkownika, za pośrednictwem mechanizmów płatności dostępnych w Serwisie.
Minimalna kwota zasilenia Konta Prepaid wynosi 20 złotych, a maksymalna 1000 złotych.
Dla korzystania z Konta Użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet

§ 4 Reklamacje


Reklamacje dotyczące świadczonych przez Firmę usług drogą elektroniczną uregulowanych w niniejszym regulaminie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail podany w § 2 niniejszego regulaminu.
Firma rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.

§ 5 Dane osobowe


Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Firmie w związku z korzystaniem z Serwisu jest Firma.
Administrator przetwarza dane Użytkownika w celu świadczenia Usług.
Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności Serwisu dostępnej pod adresem https://jelitkowoglowne.pl

§ 6 Postanowienia końcowe


Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z Konta Użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia z tego powodu jakichkolwiek kosztów wysyłając na adres e-mail Firmy określony w § 2 wiadomość z informacją o rezygnacji z Konta Użytkownika.
Konto Użytkownika zostanie usunięte niezwłocznie po rezygnacji Użytkownika, a umowa rozwiązana.
W przypadku gdy w momencie rozwiązania umowy Użytkownik ma niezrealizowane Zamówienia - ich realizacja odbywa się na dotychczasowych warunkach.
W przypadku rozwiązania umowy środki wpłacone przez Użytkownika na Konto Prepaid w Serwisie zostaną zwrócone Użytkownikowi w formie gotówkowej w punktach kawiarnianych przy ul. Jelitkowska 51 oraz ul. Hestii 1.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn, tj. modernizacji Serwisu i zmiany przepisów prawa mającej wpływ na świadczenie tej usługi przez Firmę.
Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika, podany w Koncie Użytkownika, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie - przyjmuje się, że akceptuje je.
W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien przekazać informację o tym na adres e-mail podany w § 2, co będzie skutkować usunięciem Konta Użytkownika oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian, a także zwrotem środków zgromadzonych na Koncie Prepaid na zasadach określonych w ustępie 5.


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Drogi Użytkowniku!

Dokument, który czytasz stanowi politykę prywatności serwisu internetowego jelitkowoglowne.pl dalej nazywanego Serwisem. Serwis jest prowadzony przez Firmę MK GASTRO Marcin Kozłowski wpisana do EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ przez PREZYDENTA MIASTA GDYNIA, NIP 6262486745, REGON 220047988. dalej zwaną Jelitkowo Główne.
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

Dane osobowe


Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług - zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z naszych usług - ze względu na charakter tych usług. Administratorem Twoich danych osobowych jest MK GASTRO Marcin Kozłowski.
W związku z tym Twoje dane przetwarzane są przez nas w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz realizacją Twoich. Aby odwołać swoją zgodę wystarczy, że np. skontaktujesz się z nami. Ponadto przysługuje Ci prawo do wglądu w treść dotyczących Cię danych, w każdej chwili możesz również zażądać ich poprawienia. Pamiętaj również, że MK GASTRO Marcin Kozłowski nie udostępnia Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa.
Informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz również w regulaminach naszych usług.

Ciasteczka


Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Ponadto w każdej chwili możesz je usunąć - korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów:
  • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
  • statystycznych
  • marketingowych
  • udostępnienia Ci pozostałych funkcjonalności Serwisu
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki lub jednego z poniższych linków, w zależności od przeglądarki:

Kontakt z Jelitkowo Główne
Jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych, lub po prostu chcesz zapytać o coś wiązanego z naszą Polityką Prywatności napisz na adres e-mail: info@jelitkowoglowne.pl

Serwis stanowi część systemu Itelix iPos CafeteriaCopyright © 2024 Itelix Investment Sp. z o.o.